Regulamin

Regulamin obiektu WrocApartments – Apartemanty Wrocław. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu Państwu komfortowego i bezpiecznego pobytu.

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji oraz zasady korzystania z apartamentów WrocApartments CityCenter i WrocApartments StarCenter będącymi znakami handlowymi WrocApartments sp. z o.o., NIP: 899-282-85-21.
 2. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
 3. Bez względu na sposób oraz kanał dokonania rezerwacji, niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie.
 4. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

§ 2. REZERWACJA

 1. Gość może dokonać rezerwacji apartamentu w następujący sposób:
  • a) poprzez system rezerwacyjny na stronie www.wrocapartments.pl
  • b) poprzez osobne internetowe systemy rezerwacyjne
  • c) telefonicznie
 2. W przypadku dokonywania rezerwacji poprzez osobne internetowe systemy rezerwacyjne (np. Booking.com) dokonanie rezerwacji i jej anulowanie odbywają się na zasadach przewidzianych regulaminami obowiązującymi w tych systemach rezerwacyjnych. 
 3. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia.
 4. Gość zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych zasad niniejszego Regulaminu w momencie rozpoczęcia pobytu w apartamencie WrocApartments.

§ 3. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU

 1. Do 7 dni przed przyjazdem, Gość ma prawo anulować rezerwację bez ponoszenia kosztów. Prawo to nie przysługuje jednak Gościowi dokonującemu rezerwacji bezzwrotnej lub promocyjnej.
 2. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Gościa okres pobytu.

§ 4. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU

 1. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym, a Gościem obejmuje wynajem apartamentu w celach mieszkaniowych.
 2. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda, internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Gościa.
 3. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Gościa jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 70 złotych.
 4. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni apartament jest sprzątany raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty o której mowa w § 4 pkt 3, co obejmuje również wymianę kompletów pościeli i ręczników.
 5. Dla apartamentu może być dostępne miejsce parkingowe w podziemiu budynku (maksymalna wysokość pojazdu 1,9m.). Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 5. OBOWIĄZKI GOŚCIA

 1. Gość zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. Z apartamentu nie może korzystać większa liczba osób niż liczba osób wskazana w opisie apartamentu, którego dotyczy rezerwacja i uzgodniona z Wynajmującym. W przypadku przybycia wraz z Gościem do apartamentu większej liczby osób aniżeli umówiona z Wynajmującym, Wynajmujący może wedle swojego uznania zażądać dodatkowej opłaty, odmówić wykonania usługi i udostępnienia apartamentu lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu pieniędzy za pozostały okres najmu.
 3. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa, prawa powszechnie obowiązującego i lokalnego. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Gość zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 5. W Budynku w godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia ciszy nocnej przez Gościa, Gość zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji wezwanych służb.
 6. Gość odpowiada za wszelkie szkody powstałe w apartamencie i w jego wyposażeniu w czasie od odbioru kluczy do ich zdania Wynajmującemu, jak również za szkody wyrządzone przez Gościa oraz towarzyszące mu osoby w części wspólnej budynku, w którym znajduje się apartament. Gość zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód najpóźniej w dniu wyjazdu.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić Wynajmującego.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia, które Gość zastanie w trakcie wejścia do apartamentu, Gość ma obowiązek zgłosić niezwłocznie do Wynajmującego. Brak zgłoszenia może skutkować obciążeniem Gościa kosztami naprawy.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 1000 PLN na poczet ewentualnych zniszczeń poprzez preautoryzację karty kredytowej oraz obciążenie karty kredytowej Gościa w przypadku wystąpienia szkód w apartamencie.
 10. Wynajmujący ma prawo do obciążenia Gościa za szkody powstałe podczas jego pobytu, nie zgłoszone przez Gościa, a stwierdzone po jego wymeldowaniu.
 11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zgłoszenia szkód powstałych w apartamencie, jego wyposażeniu jak i częściach wspólnych budynku wyrządzonych przez Gościa oraz towarzyszące mu osoby do portalu, przez który została złożona rezerwacja.
 12. Gość odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, chip wejściowy oraz pilot do garażu (jeśli jest), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 500 złotych.
 13. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, ładowarkami do telefonów/tabletów.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości, a także ze względu na zamontowaną w budynku instalację przeciwpożarową, palenie papierosów, tytoniu, innych substancji oraz używanie świec w apartamencie oraz przynależnym do niego balkonie jest zabronione. W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 złotych. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Gość zostanie obciążony kosztami związanymi z uruchomieniem systemu alarmu przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku oraz kosztami interwencji odpowiednich służb, w tym ochrony budynku i wewnętrznego działu technicznego. W przypadku uporczywego łamania zakazu palenia w budynku Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu pieniędzy za pozostały okres najmu.
 15. Pobyt zwierząt w apartamencie nie jest dozwolony. W przypadku stwierdzenia obecności zwierzęcia w apartamencie, wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu pieniędzy za pozostały okres najmu oraz obciążyć gościa kwotą 300 zł na poczet sprzątania.
 16. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 17. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia apartamentu Gościom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz dla mienia.
 18. Gość nie ma prawa do publikowania bez pisemnej zgody Wynajmującego jakichkolwiek zdjęć i materiałów multimedialnych, które umożliwiają zidentyfikowanie apartamentu, w szczególności materiałów o charakterze nieobyczajnym, reklamowym, komercyjnym. Zakaz ten dotyczy również udostępniania tych materiałów osobom trzecim do ich publikowania.
 19. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, wieczorów panieńskich, kawalerskich itp. w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1.000 zł.
 20. Wynajmujący ma prawo do wejścia do wynajętego przez Gościa apartamentu jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, awarii mediów w apartamencie bądź niezwolnienia apartamentu przez Gościa w dniu wyjazdu do godziny 11:00.
 21. W przypadku nieopuszczenia apartamentu do godziny 11:00 Wynajmujący jest uprawniony do wejścia do apartamentu pod nieobecność Gościa i przeniesienia jego rzeczy do innej lokalizacji, lub obciążenia Gościa kosztem następnej doby.
 22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Gościa z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np. zalanie, pożar, kradzież itp.).
 23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do apartamentu.
 24. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione po zakończeniu Najmu przedmioty.
 25. Gość podczas dokonywania rezerwacji zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane. W przypadku rozbieżności danych podanych podczas rezerwacji z danymi Gościa przy zameldowaniu, wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu pieniędzy za pozostały okres najmu.

§ 6. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu (pierwszy dzień zarezerwowanego pobytu) i kończy się
o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu (ostatni dzień zarezerwowanego pobytu).
 2. Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu następuje z chwilą zdania kluczy Wynajmującemu poprzez umieszczenie ich w miejscu odbioru lub poprzez przekazanie ich osobiście Wynajmującemu. Apartament przed jego opuszczeniem należy zamknąć na klucz.
 3. Pierwsza rozpoczęta godzina po przekroczeniu doby hotelowej na skutek niezdania kluczy do godziny 11.00 w dniu wyjazdu wiąże się z koniecznością uiszczenia przez Gościa opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł płatnej w dniu wyjazdu, a po przekroczeniu kolejnej godziny Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztem następnej doby.
 4. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. Istnieje opcja późnego zameldowania. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.
 5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz drugiego dokumentu, który również potwierdzi tożsamość Gościa.
 6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry.
 7. Warunkiem wydania kluczy jest odnotowanie wpłaty na koncie bankowym Wynajmującego. Wynajmujący nie przewiduje płatności na miejscu gotówką.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, obejmujące np. dostawę mediów czy Internetu, nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za dokonaną rezerwację. W przypadku wystąpienia okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia, a których to skutków nie można natychmiast zlikwidować, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zaproponowania Najemcy apartamentu zastępczego, jeżeli takowy będzie dostępny.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu wynikłe z hałasu dochodzącego z innych apartamentów, części wspólnych budynku oraz miejsc publicznych.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów (prąd, woda, Internet i TV) z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie Apartamentu w okresie pobytu Gościa.

§ 8. SIŁA WYŻSZA

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 2. W okolicznościach wskazanych w § 8 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 9. REKLAMACJE

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji. Gość zobowiązuje się zgłosić nieprawidłowość niezwłocznie po jej spostrzeżeniu, lecz nie później niż przy wymeldowaniu. Nieprawidłowości oraz roszczenia odnośnie oferowanej przez WrocApartments sp. z o.o. usługi zgłoszone po wymeldowaniu nie będą uznawane. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres biuro@wrocapartments.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017 r. i obowiązuje do czasu jego zmiany lub uchylenia, co Wynajmujący może zrobić w każdym czasie pod warunkiem ogłoszenia tych zmian.

Życzymy miłego pobytu