Polityka Prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy WROCAPARTMENTS(dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest WROCAPARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław 50-519, UL. GAJOWA 22/12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000696342, NIP: 899-282-85-21, REGON: 368346325  (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  • a) przetwarzane zgodnie z prawem;
  • b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  • a) imię i nazwisko
  • b) adres e-mail
  • c) numer telefonu
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres biuro@wrocapartments.pl.
 10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  • b) poprzez gromadzenie plików „cookies”.
 11. Przy pierwszej wizycie na stronie WROCAPARTMENTSużytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies.
  • a) sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  • b) stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
 16. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. w formie pisemnej na adres korespondencyjny WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. i określać:
   • a) dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;
   • b) usługę, której reklamacja dotyczy;
   • c) zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
   • d) okoliczności uzasadniające reklamację;
   • e) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
  2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie.
  3. WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. przez osoby trzecie, WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.
  4. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.
 17. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie
  1. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest co do zasady na czas określony równy Okresowi Rezerwacji. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Rezerwacji tej usługi zgodnie z postanowieniami OWU.
  2. WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. uprawniona będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy Klient
   naruszy postanowienia umowy.
  3. WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. ma ponadto prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi i rozwiązać
   umowę o świadczenie tej usługi, jeżeli:
   • a) Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z parametrami lub przeznaczeniem określonymi w regulaminach
    poszczególnych usług,
   • b) Klient będzie działał na szkodę WROCAPARTMENTS Sp. z o.o., innych klientów WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. lub użytkowników budynku,
   • c) Klient w ramach usługi świadczonej przez WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane osobowe bez umowy
    powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z WROCAPARTMENTS Sp. z o.o.
  4. Przed zaprzestaniem świadczenia usług, WROCAPARTMENTS Sp. z o.o.wezwie Klienta będącego Konsumentem za pomocą

   poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 24 godziny.

  5. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy WROCAPARTMENTS(dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest WROCAPARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław 50-519, UL. GAJOWA 22/12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000696342, NIP: 899-282-85-21, REGON: 368346325  (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  • a) przetwarzane zgodnie z prawem;
  • b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  • a) imię i nazwisko
  • b) adres e-mail
  • c) numer telefonu
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres biuro@wrocapartments.pl.
 10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  • b) poprzez gromadzenie plików „cookies”.
 11. Przy pierwszej wizycie na stronie WROCAPARTMENTSużytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies.
  • a) sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  • b) stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
 16. Postępowanie reklamacyjne:
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. w formie pisemnej na adres korespondencyjny WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. i określać:
   • a) dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;
   • b) usługę, której reklamacja dotyczy;
   • c) zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
   • d) okoliczności uzasadniające reklamację;
   • e) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
  2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie.
  3. WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. przez osoby trzecie, WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.
  4. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.
 17. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie
  1. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest co do zasady na czas określony równy Okresowi Rezerwacji. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Rezerwacji tej usługi zgodnie z postanowieniami OWU.
  2. WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. uprawniona będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy Klient
   naruszy postanowienia umowy.
  3. WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. ma ponadto prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi i rozwiązać
   umowę o świadczenie tej usługi, jeżeli:
   • a) Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z parametrami lub przeznaczeniem określonymi w regulaminach
    poszczególnych usług,
   • b) Klient będzie działał na szkodę WROCAPARTMENTS Sp. z o.o., innych klientów WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. lub użytkowników budynku,
   • c) Klient w ramach usługi świadczonej przez WROCAPARTMENTS Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane osobowe bez umowy
    powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z WROCAPARTMENTS Sp. z o.o.
  4. Przed zaprzestaniem świadczenia usług, WROCAPARTMENTS Sp. z o.o.wezwie Klienta będącego Konsumentem za pomocą

   poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 24 godziny.

  5. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów